Doanh nghiệp trong nước

Thủ Tục hành Lập Doanh Nghiệp Hợp Danh

Một số công ty được thành lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động được gọi là “mailbox công ty”. This công ty được quản lý để hạn chế rủi ro cho các tổ chức và cá nhân liên kết với họ. Trong bài viết này, ardutopia.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Bị thu hồi đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp?

Hiện tại, Đạo luật Công ty 2020 và các văn bản pháp luật liên quan không được xác định rõ ràng rằng một công ty phải bắt đầu giao dịch sau khi được thiết lập. Tuy nhiên,

Khoản 1 Điều lệ 212 Luật Công ty năm 2020 quy định về các trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Hình 1: Làm sai lệch thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

công ty được lập bởi những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo Điều 17 (2) của Luật này;

Một công ty nghỉ kinh doanh 1 năm mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;

Công ty không gửi quy định báo cáo tại tiểu mục 1 Điều 216 của Luật này trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn nộp báo cáo hoặc gửi đơn đến Cơ quan đăng ký thương mại;

Các trường hợp khác theo quyết định của tòa án hoặc đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Do đó, công ty có thể không hoạt động nhưng sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký trong các trường hợp trên, lưu ý trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký nếu không hoạt động trong thời hạn 01 năm và không thông tin báo với cơ quan thuế GTGT và phòng thương mại.

Ngoài công việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty còn được xử lý hành chính nếu không làm thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh, cụ thể: Công ty bị phạt từ 01-02 triệu đồng. in the field after:

Không báo cáo hoặc thông báo kịp thời với cơ quan đăng ký kinh doanh về thời gian, thời gian tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động kinh doanh:

Hình 2: Đăng ký ngừng kinh doanh nhưng không có thông báo về công việc chi nhánh không ngừng hoạt động kinh doanh văn phòng đại diện và cơ sở kinh doanh

Lưu ý về thủ tục không ngừng kinh doanh

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký về việc đăng ký kinh doanh ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động kinh doanh trước khi hết thời hạn thông báo.

Cũng theo Khoản 1 Điều 66 Nghị định 01/2021 / NĐCP, công ty muốn tiếp tục tạm ngừng nếu không ngừng hoạt động sau khi hết thời hạn thông báo, thì phải báo cho công ty biết trước ít nhất 03 ngày làm việc. Hoạt động tiếp tục ngày.

Cơ quan đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho Cơ quan thuế về thông tin người nộp thuế ngừng kinh doanh trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản của người nộp thuế (Điều 14 Thông tin tư này). Thông tư số 151/2014 / TTBTC).

Do đó, một công ty chỉ phải nộp thông báo gián đoạn kinh doanh cho cơ quan đăng ký thương mại. Văn phòng Đăng ký thương mại (not company) có trách nhiệm nộp các thông báo cho cơ quan thuế.

2. Thủ tục thành lập doanh nghiệp hợp danh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo Luật thành lập công ty hợp danh (Công ty hợp danh).

Bước 2: Xin “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” tại Phòng Đăng ký kinh doanh Bộ Kế hoạch và Tư vấn thành phố.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hợp lệ hồ sơ, các trường từ cấp “Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp thương mại” sẽ được công ty báo cáo bằng văn bản. This thông báo sẽ nêu rõ lý do và yêu cầu sửa đổi, bổ sung tài liệu, hồ sơ.

Bước 3: Sau khi thực hiện đầy đủ các điều kiện, bạn sẽ nhận được kết quả đăng ký thành lập danh sách công ty.

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký thương mại

Sau khi công ty được cấp “Giấy chứng nhận đăng ký thương mại”, công ty phải công bố công ty trên Cổng thông tin đăng ký thương mại quốc gia theo trình tự, thủ tục đầy đủ và nộp phí theo quy định. Đối với các quy định được liệt kê.

Bước 5: Tạo dấu riêng cho công ty của bạn

Hình 3: Một công ty có quyền quyết định hình thức, nội dung và tem số lượng của mình. Tuy nhiên, dấu nội dung con phải có đầy đủ các thông tin sau: họ và công ty tên; Mã thương mại.

Bước 6: Đăng ký con dấu với Cơ quan đăng ký thương mại trên Cổng thông tin quốc gia

To the con mark has the effect, to set up business must be register in the sample mark with Cơ quan đăng ký thương mại để niêm yết công khai con dấu trên Cổng thông tin quốc gia. Do đó, việc đăng ký thành lập công ty mới sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và bạn sẽ phải nộp lệ phí theo quy định. Để tìm thêm thông tin bạn có thể tham khảo trang web: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button