Doanh nghiệp nước ngoài

Các Lưu Ý Đặt Tên Doanh Nghiệp

Tên công ty không thể tùy tiện mà phải  tuân theo một số yêu cầu của pháp luật. Vậy tên doanh nghiệp chính xác của công ty là gì? Tên công ty phải được viết bằng tiếng Việt Tên công ty bằng tiếng Việt bao gồm 2 yếu tố theo thứ tự sau: loại hình doanh nghiệp + tên riêng. Trong bài viết này, ardutopia.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Cách đặt tên doanh nghiệp

Việc đặt tên công ty không thể tùy tiện mà phải  tuân theo một số yêu cầu của pháp luật. Vậy  tên chính xác của công ty là gì?Tên công ty phải được viết bằng tiếng Việt

Hình 1: Tên công ty bằng tiếng Việt bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau: loại hình doanh nghiệp + tên riêng.

Theo đó,  hình thức đặt tên doanh nghiệp được viết là:

+ “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty trách nhiệm hữu hạn” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

+ “Aktiengesellschaft” hoặc “Aktiengesellschaft” trong trường hợp tập đoàn;

+ “công ty” hoặc “công ty HD” trong trường hợp là công ty;

+ “công ty tư nhân”, “công ty tư nhân” hoặc “công ty tư nhân” trong trường hợp công ty tư nhân.

Danh từ riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W,  số và các ký tự đặc biệt.

Vì vậy, tên thương mại phải được viết bằng tiếng Việt. Tên thương mại bằng tiếng nước ngoài cũng được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong các ngôn ngữ La tinh viết được.Tên công ty chính xác (hình ảnh) Những điều cấm đối với tên công ty

Khi đặt tên công ty, những điều sau đây bị nghiêm cấm:

Đặt tên  hoặc gây nhầm lẫn với tên thương mại đã đăng ký, trừ khi công ty đã bị giải thể hoặc đã có quyết định cuối cùng của tòa án tuyên bố công ty mất khả năng thanh toán Có;

Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên  tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, … để đặt toàn bộ hoặc một phần tên công ty của mình. , trừ trường hợp được cơ quan, đơn vị, Tổ chức đó ủy quyền.

2. Các lưu ý đặt tên doanh nghiệp

Sử dụng từ ngữ, ký hiệu trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, lối sống cao đẹp của dân tộc.

  1. Không được trùng hoặc  nhầm  với tên của công ty khác.

Hình 2: Tên công ty không được trùng với các tên thương mại đã đăng ký quốc gia khác hoặc gây nhầm lẫn.

Yêu cầu về tên doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác không chỉ áp dụng với tên tiếng Việt mà còn áp dụng với cả tên tên tiếng nước ngoài.

Tuy nhiên, yêu cầu này chỉ áp dụng đối với tên của doanh nghiệp được thành lập ở Việt Nam. Do vậy, doanh nghiệp Việt Nam về lý thuyết có thể đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp nước ngoài, trừ trường hợp doanh nghiệp nước ngoài thành lập công ty con tại Việt Nam.

Tên trùng là tên tiếng Việt của công ty đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký. Tên của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được coi là gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký khi:

a) Tên tiếng Việt của công ty đề nghị đăng ký được đọc giống như  đã đăng ký;

b) Tên viết tắt của công ty đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;

c) Tên bằng tiếng nước ngoài của công ty đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;

d) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó;

đ) Tên riêng của công ty đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của công ty cùng loại đã đăng ký bởi ký hiệu “and”, “.”,” + “,” “,” _ “;

e) Việc chỉ định đúng công ty xin đăng ký chỉ khác với việc chỉ định một công ty cùng loại đã được đăng ký chỉ bằng từ “so” ngay trước hoặc “mới” ngay sau hoặc trước tên thích hợp của công ty đã đăng ký . Việc kinh doanh;

g) Việc tự chỉ định của công ty nộp đơn khác với việc tự chỉ định của một công ty cùng loại đã được đăng ký chỉ bằng các từ “Bắc”, “Nam”, “Trung”, “Tây”, “Đông”. ‘hoặc những từ có  nghĩa tương tự

Hình 3: Không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị quân đội nhân dân, tổ chức chính trị, xã hội.

Tên công ty không được sử dụng tên của bất kỳ cơ quan nhà nước, đơn vị quân đội nhân dân, tổ chức chính trị, xã hội nào, trừ khi cơ quan, đơn vị, tổ chức đó có thỏa thuận khác.

Không vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, truyền thống cao đẹp của dân tộc.Tên công ty không được sử dụng những từ ngữ, ký hiệu “trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, lối sống tốt đẹp của dân tộc”. Không có hướng dẫn cụ thể nào về việc “làm trái truyền thống lịch sử, văn hóa đạo đức và cách sử dụng tốt” là như thế nào. Do đó, cơ quan đăng ký kinh doanh có toàn quyền quyết định tương đối rộng rãi trong việc chấp nhận hoặc từ chối danh từ riêng của công ty.

Ngoài ba hạn chế  trên,  tên doanh nghiệp thương mại không được vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào khác, mặc dù Đạo luật công ty 2014 không quy định cụ thể về điều này. Trong trường hợp tên thương mại, nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý của  tổ chức hoặc cá nhân  được bảo hộ  quyền sở hữu trí tuệ, Công ty không được sử dụng hoặc thay đổi tên của mình để vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.Quyền sở hữu trí tuệ này có thể thuộc về tổ chức, cá nhân nước ngoài đã đăng ký và  bảo hộ tại Việt Nam. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button