Categories
kế toán

Quy trình tính giá thành sản xuất, cách thức và phương pháp thực hiện

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán: Quy trình tính giá thành sản xuất, cách thức và phương pháp thực hiện. Như chúng ta đã biết, đối với các doanh nghiệp sản xuất tính giá thành là một trong những việc không thể thiếu trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Để làm tốt điều này, doanh nghiệp phải xây dựng được Quy trình tính giá thành sản xuất, cách thức và phương pháp thực hiện tính giá thành cho sản phẩm.

Để xây dựng được Quy trình tính giá thành sản xuất, cách thức và phương pháp thực hiện tính giá thành thì doanh nghiệp cần hiểu rõ và xây dựng được các vấn đề sau:

– Quy trình tính giá thành sản xuất.

– Các phân hệ kế toán tham gia vào quá tính tính giá thành sản xuất.

– Chính sách tập hợp chi phí và phản ánh số liệu.

– Cách thức tập hợp chi phí sản xuất.

– Quy trình thực hiện tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất.

Quy trình tính giá thành sản xuất
                            Quy trình tính giá thành sản xuất

1. Quy trình tính giá thành sản xuất.

Quy trình tính giá thành sản xuất là quá trình tập hợp các chi phí phát sinh kể từ khi nguyên vật liệu bắt đầu được đưa vào sản xuất cho đến khi sản phẩm sản xuất hoàn thành nhập kho và được ghi nhận một cách chính xác vào hệ thống kế toán.

2. Các phân hệ kế toán tham gia vào quá trình tính giá thành sản xuất.

Để xây dựng được quy trình tính giá thành sản xuất, doanh nghiệp phải hiểu rõ được phân hệ kế toán nào liên quan đến quy trình để tính giá thành sản xuất. Thường có các phân hệ kế toán sau liên quan đến quy trình tính giá thành sản xuất của doanh nghiệp:

– Kế toán kho,

– Kế toán nguyên vật liệu ,

– Kế toán tiền lương,

– Kế toán thanh toán,

– Kế toán tài sản cố định,

– Kế toán giá thành (Kế toán tổng hợp).

3. Chính sách tập hợp chi phí và phản ánh số liệu trong quy trình tính giá thành sản xuất.

Có những chính sách tập hợp chí phí và phản ánh số liệu sau:

–  Việc tính toán chi phí dựa trên cơ sở dồn tích, được thực hiện hàng tháng hoặc theo chu kỳ sản xuất,

–  Bất kỳ giá trị nào được tính vào chi phí cũng được thể hiện bằng số nguyên được làm tròn,

– Bất kỳ giá trị nào được tính vào chi phí cũng được ghi nhận theo đơn vị tiền tệ thống nhất (Việt Nam đồng hoặc đơn vị tiền tệ doanh nghiệp lựa chọn),

– Thực hiện việc tính giá thành vào đầu tháng kế tiếp (nếu tính giá thành theo tháng) hoặc khi kết thúc đơn hàng sản xuất (tính giá thành theo đơn đặt hàng).

4. Cách thức tập hợp chi phí sản xuất trong quy trình tính giá thành sản xuất của doanh nghiệp.

Khi tính giá thành sản xuất, doanh nghiệp phải tập hợp các loại chi phí là: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Cách thức tập hợp từng loại chi phí được thực hiện cụ thể như sau:

– Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được tính toán bằng cách cộng dồn giá trị nguyên vật liệu đã sử dụng vào sản xuất sản phẩm trong một thời hạn nhất định (một tháng, một chu kỳ sản xuất). Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được tính chi tiết cho từng sản phẩm sản xuất trong kỳ. Trường hợp một quy trình sản xuất ra nhiều loại sản phẩm trong cùng một khoảng thời gian mà chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của mỗi loại sản phẩm không được phản ánh một cách tách biệt, thì chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được phân bổ cho các loại sản phẩm theo tiêu thức phù hợp và nhất quán giữa các kỳ kế toán.

– Đối với chi phí nhân công trực tiếp:

Mỗi kỳ kế toán chi phí nhân công trực tiếp được tính bắt đầu vào ngày đầu của tháng và kết thúc vào cuối tháng đó. Chi phí nhân công được tính chi tiết cho từng sản phẩm sản xuất trong kỳ. Trường hợp một quy trình sản xuất  ra nhiều loại sản phẩm trong cùng một khoảng thời gian mà chi phí nhân công  trực tiếp của mỗi loại sản phẩm không được phản ánh một cách tách biệt, thì chi phí nhân công  trực tiếp được phân bổ cho các loại sản phẩm theo tiêu thức phù hợp và nhất quán giữa các kỳ kế toán.

– Đối với chi phí sản xuất chung:

+ Những chi phí chung liên quan đến hoạt động sản xuất trong tháng nào sẽ được ghi nhận vào tháng đó.

+ Chi phí sản xuất chung được tính trên cơ sở các khoản chi phí thực tế phát sinh trong kỳ và cũng được tính chi tiết cho từng sản phẩm sản xuất trong kỳ. Trường hợp một quy trình sản xuất ra nhiều loại sản phẩm trong cùng một khoảng thời gian mà chi phí sản xuất chung của mỗi loại sản phẩm không được phản ánh một cách tách biệt, thì chi phí sản xuất chung được phân bổ cho các loại sản phẩm theo tiêu thức phù hợp và nhất quán giữa các kỳ kế toán.

5. Quy trình thực hiện tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất

Song hành với cách thức tập hợp chi phí sản xuất, thì quy trình thực hiệp tập hợp chi phí sản xuất cũng là một vấn đề không thể thiếu của quy trình tính giá thành sản xuấtQuy trình thực hiện tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất bao gồm quy trình tập hợp các chi phí sau:

5.1. Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:

Kế toán nguyên vật liệu là người tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thường là vào tuần đầu tiên của tháng tiếp theo, như sau:

+ Tiếp nhận số liệu từ kế toán kho,

+ Kiểm tra, đối chiếu số liệu nhận được,

+ Cập nhật số liệu vào hệ thống sổ sách và kết chuyển cho kế toán giá.

5.2. Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp:

Kế toán tiền lương là người tập hợp chi phí nhân công trực tiếp hàng tháng, như sau:

+ Lập bảng lương hàng tháng hoặc tiếp nhận bảng lương từ nhân viên tính lương của phòng nhân sự (tùy theo phân công công việc của mỗi doanh nghiệp),

+ Căn cứ vào bảng thanh toán lương hàng tháng đã được ký duyệt, cập nhật số liệu vào hệ thống sổ sách,

+ Kết chuyển số liệu cho kế toán giá thành.

5.3. Tập hợp chi phí sản xuất chung:

Kế toán thanh toán và kế toán tài sản là người tập hợp chi phí sản xuất chung:

– Kế toán thanh toán phản ánh các chi phí thực tế phát sinh đã được phê duyệt thanh toán; hạch toán và phân bổ các chi phí này theo đúng đối tượng vào hệ thống kế toán, sau đó kết chuyển số liệu cho kế toán giá thành.

– Kế toán tài sản tính chi phí khấu hao tài sản trong kỳ tham gia vào hoạt động sản xuất vào cuối mỗi kỳ kế toán, sau đó kết chuyển số liệu cho kế toán giá thành.

5.4. Tập hợp các chi phí để tính giá thành sản xuất:

Kế toán giá thành là người tập hợp các chi phí liên quan để tính giá thành từng sản phẩm trong kỳ sản xuất.

Sau khi kế toán giá thành nhận được dữ liệu từ các phân hệ kế toán: Kế toán nguyên vật liệu, kế toán tiền lương, kế toán thanh toán và kế toán tài sản cố định chuyển sang, tiến hàng làm các công việc tính giá thành sản phẩm:

+ Phân bổ chi phí sản xuất chung theo theo tiêu thức phân bổ phù hợp và nhất quán trong kỳ sản xuất (có thể là theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc chi phí nhân công trực tiếp,..).

+ Xác định đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành

+ Tập hợp chi phí, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ, kết chuyển các khoản mục chi phí liên quan đến sản phẩm hoàn thành trong kỳ, để xác định giá thành từng sản phẩm và lập “Thẻ tính giá thành sản phẩm”.

+ Đảm bảo tính đúng giá thành của từng nhóm sản phẩm được sản xuất ra trong tháng.

Trên đây Kế Toán Hà Nội đã trình bày nội dung của Quy trình tính giá thành sản xuất, cách thức và phương pháp thực hiện tính giá thành. Kế Toán Hà Nội mời các bạn tìm hiểu thêm:

 • Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang tại đậy
 • Các phương pháp tính giá thành SP, cách lựa chọn PP tính giá thành tại đây

Kế Toán Hà Nội chúc các bạn thành công!

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Quy trình tính giá thành sản xuất, cách thức và phương pháp thực hiện, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính

 

 

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
 • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
 • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: https://uydanh.vn/       Email: [email protected]
Categories
kế toán

Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức.

Trên thực tế tùy theo đặc điểm sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà doanh nghiệp có thể tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang theo một trong các phương pháp sau: Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu ; hoặc Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức; hoặc Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng hoàn thành tương đương. Trong bài viết này Kế Toán Hà Nội xin được trình bày phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức.

Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức
Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức.

1. Nội dung của phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức.

– Căn cứ vào định mức các khoản mục chi phí (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung) cho từng thành phẩm, nửa thành phẩm

– Căn cứ vào số lượng sản phẩm dở dang đã kiểm kê cuối kỳ.

 Kế toán tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức theo công thức sau:

Theo cách đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ này. Doanh nghiệp có thể đánh giá sản phẩm dở dang chỉ theo chi phí NVL trực tiếp hoặc theo tất cả các khoản mục chi phí (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung).

2. Điều kiện áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức.

Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức: Được áp dụng đối với các doanh nghiệp đã xây dựng được hệ thống định mức chi phí sản xuất hợp lý và ổn định.

3. Ví dụ cụ thể phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức.

Tại công ty cổ phần tập đoàn Kế Toán Hà Nội, trong tháng 4/2017 có số liệu sau:

 • Đơn vị tính đồng Việt Nam
 • Sản phẩm A phải trải qua 2 phân xưởng liên tục, chi phí sản xuất định mức cho mỗi đơn vị sản phẩm tính ở từng phân xưởng như sau:
 • Cuối tháng T4/17 có số liệu như sau:

 Phân xưởng 1: Hoàn thành 3,000 nửa thành phẩm sản phẩm A; còn lại 200 sản phẩm dở dang.

Phân xưởng 2: Nhận 3,000 nửa thành phẩm sản phẩm A của phân xưởng 1 để tiếp tục sản xuất và hoàn thành được 2,700 sản phẩm A; còn lại 300 sản phẩm dở dang.

 • Công ty cổ phần tập đoàn Kế Toán Hà Nội đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo định mức.

Với số liệu trên Kế toán tính Giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 như thế nào? chúng ta cùng tính nhé.

Có 2 cách tính.

a) Cách 1: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ chỉ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Nếu doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang chỉ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Và xây dựng được chi phí sản xuất định mức cho mỗi đơn vị sản phẩm tính ở từng phân xưởng như sau:

 

Khoản mục chi phí Định mức chi phí cho mỗi sản phẩm làm dở
Phân xưởng 1 Phân xưởng 2
Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp 130,000 162,500

thì g trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 được xác định như sau:

 

Giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 phân xưởng 1 = 200 (SP dở) x 130,000 đ/SP dở = 26.000.000 đ
Giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 phân xưởng 2 = 300 (SP dở) x 162,500 đ/SP dở = 48,750,000 đ

b) Cách 2:  Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo tất cả các khoản mục chi phí.

Nếu doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo tất cả các khoản mục chi phí: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Và xây dựng được chi phí sản xuất định mức cho mỗi đơn vị sản phẩm tính ở từng phân xưởng như sau:

 

Khoản mục chi phí Định mức chi phí cho mỗi sản phẩm làm dở
Phân xưởng 1 Phân xưởng 2
Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp 130,000 162,500
Chi phí Nhân công trực tiếp 50,000 62,500
Chi phí sản xuất chung 20,000 25,000

– Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tính cho thành phẩm và nửa thành phẩm là 100%. Chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung đánh giá theo mức độ hoàn thành.

Tại phân xưởng 1:

 

Giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 tính theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp = 200 (SP dở) x 130,000 đ/SP dở = 26,000,000 đ
Giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 tính theo chi phí nhân công trực tiếp = 200 (SP dở)  x 50,000 đ/SP dở = 10,000,000 đ
Giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 tính theo chi phí sản xuất chung = 200 (SP dở)  x 20,000 đ/SP dở = 4,000,000 đ

Như vậy tính được giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 tại phân xưởng 1 là:

 

26,000,000 + 10,000,000 + 4,000,000 = 40,000,000 đ

Tại phân xưởng 2:

 

Giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 tính theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp = 300 (SP dở) x 162,500 đ/SP dở = 48,750,000 đ
Giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 tính theo chi phí nhân công trực tiếp = 300 (SP dở)  x 62,500 đ/SP dở = 18,750,000 đ
Giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 tính theo chi phí sản xuất chung = 300 (SP dở) x 25,000 đ/SP dở = 7,500,000 đ

Như vậy tính được giá trị sản phẩm dở dang cuối T4/17 tại phân xưởng 2 là:

 

48,750,000 + 18,750,000 + 7,500,000 = 75,000,000 đ

Trên đây Kế Toán Hà Nội đã trình bày nội dung, điều kiện áp dụng và ví dụ cụ thể của phương pháp Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức. Mời các bạn tham khảo thêm:

 1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL chính trực tiếp hoặc theo chi phí NVL trực tiếp tại đây,
 2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng hoàn thành tương đương tại đây.Dich vu ke toan tron goi so 1

  ? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

  ? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

  ? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

  ▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

  Sau khi tham khảo Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

  ⏩  Khóa học kế toán thực tế 

  ⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

  ⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

  ⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

  ⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính

   

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
 • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
 • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: https://uydanh.vn/       Email: [email protected]
Categories
kế toán

 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toánĐánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu. 

Tùy theo đặc điểm sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà doanh nghiệp có thể tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang theo một trong các phương pháp sau:

Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu (chính trực tiếp hoặc trực tiếp); hoặc đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức; hoặc đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng hoàn thành tương đương.

Trong bài viết này Kế Toán Hà Nội xin được trình bày phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu (chính trực tiếp hoặc trực tiếp) và ví dụ cụ thể.

Đánh giá sản phẩm dở dang theo cihi phí nguyên vật liệu trực tiếp
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG THEO CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP

1. Nội dung của phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu (chính trực tiếp hoặc trực tiếp).

– Theo “Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu” thì:

+ Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ chỉ tính phần chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (cả chính và phụ).

+ Các khoản chi phí khác tính cả cho sản phẩm hoàn thành.

 – Theo “Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu” thì Sản phẩm dở dang cuối kỳ được tính theo công thức sau:

phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu

Lưu ý:

 – Đối với nguyên vật liệu không dùng hết, phế liệu thu được từ nguyên vật liệu khi đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ phải loại trừ ra.

– Đối với những doanh nghiệp có qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm kiểu phức tạp liên tục, sản phẩm phải qua nhiều giai đoạn chế biến liên tục, kế tiếp nhau thì sản phẩm dở dang cuối kỳ của các giai đoạn sau được đánh giá theo chi phí của nửa thành phẩm giai đoạn trước.Hay nói cách khác giá thành nửa thành phẩm giai đoạn trước chính là chi phí nguyên vật liệu của giai đoạn sau.

2. Điều kiện áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu (chính trực tiếp hoặc trực tiếp)

Phương pháp này áp dụng  phù hợp với những doanh nghiệp mà chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm (khoảng 65% đến 80% trở lên).

 3. Ví dụ cụ thể phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu (chính trực tiếp hoặc trực tiếp)

Tại công ty TNHH Kế Toán Hà Nội, trong tháng 3/2017 có số liệu sau:

 • Đơn vị tính đồng Việt Nam
 • Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

– Giá trị sản phẩm dở dang đầu T3/17: 200,000,000 đ

– Chi phí sản xuất phát sinh trong T3/17 gồm:

+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 1,400,000,000 đ

+ Chi phí nhân công trực tiếp:            400,000,000 đ

+ Chi phí sản xuất chung:                   200,000,000 đ

– Kết quả sản xuất cuối tháng như sau:

+ Hoàn thành nhập kho 3,800 sản phẩm

+ Còn lại 200 sản phẩm dở dang.

Kế toán tính Giá trị sản phẩm dở dang cuối T3/17 như sau:

Trên đây Kế Toán Hà Nội đã giới thiệu đến bạn đọc Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệuMời các bạn tham khảo:

1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức tại đây.

2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng hoàn thành tương đương tại đây.

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo  Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính

 

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
 • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
 • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: https://uydanh.vn/       Email: [email protected]
Categories
kế toán

Giá thành sản xuất là gì? Nhiệm vụ của kế toán giá thành sản xuất?

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Trong bất kể thời kỳ nào? lĩnh vực hoạt động nào? mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp cũng là lợi nhuận. Muốn có lợi nhuận cao thì doanh nghiệp phải có biện pháp tăng doanh thu ở mức cao nhất và giảm chi phí ở mức thấp nhất. Vậy muốn giảm được chi phí thì doanh nghiệp phải nắm bắt được nguồn hình thành chi phí và xác định được chi phí phát sinh. Trong doanh nghiệp sản xuất giá thành sản xuất là chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số chi phí của doanh nghiệp, muốn tiết giảm được chi phí thì doanh nghiệp phải tính chính xác và kịp thời giá thành của sản phẩm. Muốn làm được điều này kế toán giá thành phải xác định được giá thành là gì?, phải hiểu được nhiệm vụ của mình là gì?. Trong bài viết này Kế Toán Hà Nội chia sẻ với các bạn về các điều đó.

1. Giá thành sản xuất sản phẩm

Giá thành sản xuất sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật  hóa có liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm, dịch vụ đã  hoàn thành trong kỳ.

Tất cả những khoản chi phí phát sinh (phát sinh trong kỳ, kỳ trước chuyển sang) và các chi phí trích trước có liên quan đến khối lượng sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành trong kỳ sẽ tạo nên chỉ tiêu giá thành sản phẩm.

Giá thành sản xuất của sản phẩm được cấu tạo bởi 3 khoản mục chi phí sau:

– Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Là chi phí nguyên vật liệu cấu tạo nên thành phẩm và dịch vụ;

– Chi phí nhân công trực tiếp: Tức là để biến những nguyên vật liệu thành sản phẩm thì phải có con người bỏ sức lao động ra. Tức là doanh nghiệp phải trả tiền công cho những nhân công trực tiếp làm ra sản phẩm;

Chi phí sản xuất chung: Là những khoản chi phí chung liên quan đến việc tạo ra sản phẩm đó (gồm chi phí nhân viên quản lý bộ phận, phân xưởng, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí tiền điện, tiền nước..).

2. Nhiệm vụ của kế toán giá thành

Sau khi hiểu được giá thành là gì?, thì kế toán Giá thành phải xác định được nhiệm vụ của mình. Vậy nhiệm vụ của kế toán giá thành là gì?, Là tính được giá thành của sản phẩm và đưa ra các biện pháp khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm từ các số liệu tính được. Muốn tính được giá thành của sản phẩm, kế toán giá thành phải làm những công việc sau:

– Xác định đúng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành và tổ chức tập hợp chi phí theo đúng đối tượng phù hợp với những đặc thù của doanh nghiệp và các yêu cầu của công tác quản lý;

– Phải vận dụng các phương pháp tập hợp, phân bổ chi phí và tính giá thành sao cho phù hợp với đặc điểm sản xuất của doanh nghiệp;

– Xác định chính xác chi phí của sản phẩm dở dang cuối kỳ;

– Xác định giá thành thực tế của các loại sản phẩm đã hoàn thành, tiến hành tổng kết kết quả hạch toán theo từng đơn vị, từng nhóm. Ngoài ra, tiến hành kiểm tra việc thực hiện dự toán chi phí sản xuất và kế hoạch giá thành sản phẩm;

– Tổ chức vận dụng các tài khoản kế toán phù hợp với phương pháp kế toán tồn kho mà doanh nghiệp đã lựa chọn;

– Lập các báo cáo cần thiết về giá thành sản phẩm;

– Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành và phát hiện mọi khả năng tiềm tàng để hạ giá thành sản phẩm xuống thấp nếu có thể.

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Giá thành sản xuất là gì? Nhiệm vụ của kế toán giá thành sản xuất?, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính

 

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
 • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
 • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: https://uydanh.vn/       Email: [email protected]
Categories
kế toán

Giá thành và phân loại giá thành, mối quan hệ chi phí SX và giá thành

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm, mối quan hệ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

1. Giá thành sản phẩm

Giá thành sản phẩmbiểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật  hóa có liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành trong kỳ.

Tất cả những khoản chi phí phát sinh (phát sinh trong kỳ, kỳ trước chuyển sang) và các chi phí trích trước có liên quan đến khối lượng sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành trong kỳ sẽ tạo nên chỉ tiêu giá thành sản phẩm.

2. Phân loại giá thành

Để đáp ứng các yêu cầu của quản lý, hạch toán và kế hoạch hóa giá thành cũng như yêu cầu xây dựng giá cả hàng hóa, giá thành được xem xét, phân loại dưới nhiều góc độ, nhiều phạm vi tính toán khác nhau. Có các cách phân loại sau:

2.1. Phân theo thời điểm tính và nguồn số liệu để tính giá thành:

Theo cách này, giá thành được chia thành giá thành kế hoạch, giá thành định mức và giá thành thực tế:

+ Giá thành kế hoạch: Giá thành kế hoạch được xác định trước khi bước vào kinh doanh trên cơ sở giá thành thực tế kỳ trước và các định mức, các dự toán  chi phí của kỳ kế  hoạch.

+ Giá thành định mức: Giá thành định mức cũng được xác định trước khi bắt đầu sản xuất sản phẩm, nhưng nó được xây dựng trên cơ sở các định mức bình quân tiên tiến và không biến đổi trong suốt cả kỳ kế hoạch. Định mức bình quân tiên tiến dựa trên cơ sở các định mức chi phí hiện hành tại từng thời điểm nhất định trong kỳ kế hoạch ( thường là ngày đầu tháng) nên giá thành định mức luôn thay đổi phù hợp với sự thay đổi của các định mức chi phí đạt được trong quá trình sản xuất sản phẩm.

+ Giá thành thực tế: Là chỉ tiêu được xác định sau khi kết thúc sản xuất sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí thực tế phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm

2.2. Phân theo phạm vi phát sinh chi phí:

Theo cách này, giá thành được chia thành giá thành sản xuất và giá thành tiêu thụ:

+ Giá thành sản xuất (giá thành công xưởng):  Phản ánh tất cả những chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất, chế tạo sản phẩm trong phạm vi phân xưởng sản xuất, bộ phận sản xuất, bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.

+ Giá thành toàn bộ (giá thành tiêu thụ hay giá thành đầy đủ): Là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất, tiêu  thụ  sản phẩm. Giá thành tiêu thụ được xác định:

– Theo thông tư 200/2014/TT-BTC,  xác định như sau:

– Theo thông tư 133/2016/TT-BTC, xác định như sau:

3. Mối quan hệ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm:

Giá thành sản xuất được tính theo công thức sau:

⇒Như vậy ta thấy:

– Trong giá thành sản phẩm chỉ bao gồm những chi phí tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình sản xuất, tiêu thụ liên quan đến sản phẩm đã hoàn thành trong kỳ mà không bao tất cả các chi phí phát sinh trong kỳ.

– Khi giá trị sản phẩm dở dang (chi phí sản xuất dở dang) đầu kỳcuối kỳ bằng nhau hoặc các ngành sản xuất không có sản phẩm dở dang thì tổng giá thành sản phẩm bằng tổng chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ.

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Giá thành và phân loại giá thành, mối quan hệ chi phí SX và giá thành, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính

 

 

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
 • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
 • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: https://uydanh.vn/       Email: [email protected]
Categories
kế toán

Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

TIn tức kế toán: Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành

Trong bài viết này Kế Toán Hà Nội xin được trình bày: Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm. Xác định và phân biệt đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm. Các phương pháp kế toán chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm.

1. Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

1.1. Khái niệm: Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

– Đối tượng kế toán chi phí sản xuất (CPSX) là phạm vi (giới hạn) tập hợp chi phí. Hay còn hiểu là nơi phát sinh chi phí và nơi chịu chi phí.

– Đối tượng tính giá thành là sản phẩm, bán thành phẩm, công việc, dịch vụ, lao vụ nhất định đòi hỏi phải tính giá thành một đơn vị.

1.2. Xác định và phân biệt: Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

Để xác định và phân biệt đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm cần dựa vào các cơ sở sau đây.

a) Dựa vào đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất. Sản xuất giản đơn hay phức tạp.

– Với sản xuất giản đơn.

+ Đối tượng kế toán chi phí sản xuất có thể là sản phẩm hay toàn bộ quá trình sản xuất (nếu sản xuất một thứ sản phẩm); hoặc có thể là nhóm sản phẩm (nếu sản xuất nhiều thứ sản phẩm cùng tiến hành trong một quá trình lao động).

+ Đối tượng tính giá thành trong trường hợp này là sản phẩm cuối cùng.

– Với sản xuất phức tạp.

+ Đối tượng kế toán chi phí sản xuất có thể là bộ phận, chi tiết sản phẩm, các giai đoạn chế biến, phân xưởng sản xuất hoặc nhóm chi tiết, bộ phận sản phẩm. …

+ Đối tượng tính giá thành trong trường hợp này là thành phẩm ở bước chế tạo cuối cùng hay bán thành phẩm ở từng bước chế tạo.

b) Dựa vào loại hình sản xuất. Sản xuất đơn chiếc, sản xuất hàng loạt với số lượng nhỏ hay sản xuất hàng loạt với số lượng lớn.

– Với sản xuất đơn chiếc và sản xuất hàng loạt với số lượng nhỏ.

+ Đối tượng kế toán chi phí sản xuất là các đơn đặt hàng riêng biệt.

+ Đối tượng tính giá thành trong trường hợp này là sản phẩm của từng đơn đặt hàng.

– Với sản xuất hàng loạt với số lượng lớn thì phụ thuộc vào quy trình công nghệ sản xuất (giản đơn hay phức tạp) mà xác định.

+ Đối tượng kế toán chi phí sản xuất có thể là bộ phận, chi tiết sản phẩm, các giai đoạn chế biến, phân xưởng sản xuất hoặc nhóm chi tiết, bộ phận sản phẩm, …như đã nêu ở trên.

+ Đối tượng tính giá thành trong trường hợp này là thành phẩm ở bước chế tạo cuối cùng hay bán thành phẩm ở từng bước chế tạo như đã nêu ở trên.

2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành.

2.1. Phương pháp kế toán chi phí.

– Phương pháp kế toán chi phí sản xuất là một phương pháp hay hệ thống các phương pháp được sử dụng để tập hợp và phân loại các chi phí sản xuất trong phạm vi giới hạn của đối tượng kế toán chi phí.

– Các phương pháp kế toán chi phí: Bao gồm các phương pháp kế toán chi phí theo sản phẩm, theo đơn đặt hàng, theo giai đoạn  công nghệ, theo phân  xưởng, theo nhóm sản phẩm. v.v…

– Vận dụng các phương pháp kế toán chi phí sản xuất trong công tác kế toán hàng ngày: Kế toán mở các thẻ hoặc sổ chi tiết chi phí sản xuất theo từng đối tượng đã xác định, phản ánh các chi phí phát sinh có liên quan đến đối tượng, hàng tháng tổng hợp chi phí theo từng đối tượng.

Mỗi phương pháp kế toán chi phí tương ứng với một loại đối tượng kế toán chi phí nên tên gọi của phương pháp này biểu hiện đối tượng mà nó cần tập hợp và phân loại chi phí.

2.2. Phương pháp tính giá thành.

– Phương pháp tính giá thành được hiểu là một phương pháp hoặc hệ thống phương pháp được sử dụng để tính giá thành của đơn vị sản phẩm và mang tính thuần túy kỹ thuật tính toán chi phí cho từng đối tượng tính giá thành. Nói cách khác, phương pháp tính giá thành sản phẩm là các cách thức, các phương pháp tính toán, xác định giá thành đơn vị của từng loại sản phẩm, dịch vụ hoàn thành.

– Các phương pháp tính giá thành bao gồm: Phương pháp trực tiếp, phương pháp phân bước(tổng cộng chi phí), phương pháp tỷ lệ, phương pháp  hệ số, phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ và phương pháp liên hợp. Việc tính giá thành sản phẩm trong từng doanh nghiệp cụ thể, tùy thuộc vào đối tượng kế toán chi phí và đối tượng tính giá thành mà có thể áp dụng một trong các phương pháp nói trên hoặc áp dụng kết hợp một số phương pháp với nhau.

Trên đây Kế Toán Hội đã trình bày: Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành. Mời các bạn tìm hiểu về cách tính giá thành theo các phương pháp sau:

– Cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp đơn đặt hàng tại đây,

– Cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp giản đơn tại đây,

– Cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số tại đây,

– Cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp tỷ lệ tại đây,

 

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
 • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
 • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: https://uydanh.vn/       Email: [email protected]
Categories
kế toán

Chi phí sản xuất kinh doanh

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán: Chi phí sản xuất kinh doanh; Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh

  Đã là DN thì không có DN nào không phát sinh chi phí sản xuất kinh doanh. Vậy chi phí sản xuất kinh doanh là gì?. Chi phí sản xuất kinh doanh được phân loại ra sao?. Mời các bạn theo dõi bài viết sau của Kế Toán Hà Nội.

Chi phí sản xuất kinh doanh, phân loại chi phí
                      Chi phí sản xuất kinh doanh

1. Chi phí sản xuất kinh doanh.

Chi phí sản xuất kinh doanhbiểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sốnglao động vật hóa mà doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm).

2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh.

Chi phí sản xuất kinh doanh có rất nhiều loại, nhiều khoản khác nhau cả về nội dung, tính chất, công dụng, vai trò, vị trí … trong quá trình kinh doanh.

Để thuận lợi cho công tác quản lý và hạch toán, cần thiết phải tiến hành phân loại chi phí sản xuất kinh doanh. Xuất phát từ các mục đích và yêu cầu khác nhau của quản lý, chi phí sản xuất kinh doanh cũng được phân loại theo những tiêu thức khác nhau.

Có các cách phân loại chi phí sản xuất kinh doanh như: Phân theo yếu tố chi phí; phân theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm; phân theo chức năng của chi phí trong sản xuất kinh doanh; phân theo cách thức kết chuyển chi phí; phân theo quan hệ của chi phí với khối lượng, công việc, sản phẩm hoàn thành; phân theo quan hệ của chi phí với quá trình sản xuất; phân theo khả năng kiểm soát chi phí;…

Mời các bạn tham khảo một số cách phân loại chủ yếu được sử dụng phổ biến trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trên góc độ của kế toán tài chính sau:

2.1. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố chi phí.

Theo quy định hiện hành ở Việt nam, toàn bộ chi phí được chia thành 7 yếu tố:

Yếu tố nguyên liệu, vật liệu: Bao gồm toàn bộ giá trị nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ sử dụng vào sản xuất kinh doanh (loại trừ những giá trị dùng không hết nhập lại kho và phế liệu thu hồi)

Yếu tố nhiên liệu, động lực sử dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh (loại trừ những giá trị dùng không hết nhập lại kho và phế liệu thu hồi)

Yếu tố tiền lương và các khoản phụ cấp lương: Phản ánh tiền lương và các khoản phụ cấp lương phải trả cho công nhân viên.

Yếu tố BHXH, BHYT,KPCĐ, BHTN: Phản ánh số trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lương và phụ cấp lương trả cho công nhân viên tính vào chi phí.

Yếu tố khấu hao tài sản cố định (TSCĐ): Phản ánh tổng số khấu hao TSCĐ phải trích trong kỳ của tất cả TSCĐ sử dụng cho sản xuất kinh doanh.

Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh toàn bộ chi phí dịch vụ mua ngoài dùng vào sản xuất kinh doanh.

Yếu tố chi phí khác bằng tiền: Gồm các chi phí khác bằng tiền chưa phản ánh ở các yếu tố   trên dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.

2.2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo khoản mục chi phí  trong giá thành sản phẩm.

Theo cách phân loại này chi phí sản xuất kinh doanh bao gồm 5 khoản mục chi phí  sau:

– Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bao gồm toàn bộ giá trị nguyên vật liệu liên quan trực tiếp đến việc sản xuất, chế tạo sản phẩm hay thực hiện lao vụ, dịch vụ.

– Chi phí nhân công trực tiếp: Gồm toàn bộ tiền lương (tiền công), các khoản phụ cấp mang tính chất tiền lương và các khoản trích theo lương theo tỷ lệ quy định (BHXH,BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ) trả cho công nhân trực tiếp sản xuất, chế tạo sản phẩm hay thực hiện lao vụ, dịch vụ.

– Chi phí sản xuất chung: Bao gồm toàn bộ những chi phí còn lại phát sinh trong phạm vi phân xưởng, bộ phận sản xuất sau khi đã loại trừ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và nhân công trực tiếp.

– Chi phí bán hàng: Bao gồm toàn bộ các khoản chi phí phát sinh liên quan đến tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ trong kỳ.

– Chi phí quản lý doanh nghiệp: Bao gồm toàn bộ các khoản chi phí phát sinh liên quan  đến quản trị kinh doanh và quản lý hành chính trong phạm vi toàn doanh nghiệp mà không tách được cho bất kỳ hoạt động hay phân xưởng nào.

Lưu ý: Trong 5 khoản mục chi phí trên, 3 khoản mục chi phí đầu gọi là chi phí sản xuất, 2 khoản mục chi phí sau là chi phí kinh doanh.

Mời các bạn tham khảo Cách hạch toán chi phí quản lý kinh doanh tại đây

Kế Toán Hà Nội chúc bạn đọc sức khỏe và thành công.

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Chi phí sản xuất kinh doanh, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
 • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
 • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: https://uydanh.vn/       Email: [email protected]
Categories
kế toán

Các phương pháp tính giá thành sản phẩm

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán::Các phương pháp tính giá thành sản phẩm. Cách lựa chọn phương pháp tính giá thành phù hợp cho doanh nghiệp.

Trên thực tế có nhiều phương pháp tính giá thành sản phẩm. Nhưng để lựa chọn được phương pháp tính giá thành phù hợp với doanh nghiệp là một vấn đề đau đầu của kế toán cũng như chủ doanh nghiệp. Muốn lựa chọn được phương pháp tính giá thành phù hợp, trước tiên các bạn phải hiểu được giá thành sản phẩm là gì?. Có bao nhiêu phương pháp tính giá thành sản phẩm?. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm đó được thực hiện như thế nào?. Mời các bạn cùng Kế Toán Hà Nội cùng trả lời các câu hỏi trên.

Các phương pháp tính giá thành sản phẩm
                Các phương pháp tính giá thành sản phẩm

1. Giá thành sản phẩm là gì?.

Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật  hóa có liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm, dịch vụ đã  hoàn thành trong kỳ.

Tất cả những khoản chi phí phát sinh (phát sinh trong kỳ, kỳ trước chuyển sang) và các chi phí trích trước có liên quan đến khối lượng sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành trong kỳ sẽ tạo nên chỉ tiêu giá thành sản phẩm.

2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm.

Khi tính giá thành sản phẩm kế toán có thể lựa chọn một trong các phương pháp tính giá thành sản phẩm sau:

 • Phương pháp tính giá thành giản đơn (trực tiếp),
 • Phương pháp tính giá thành theo hệ số,
 • Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ,
 • Phương pháp tính giá thành loại trừ giá trị sản phẩm phụ,
 • Phương pháp tính giá thành phân bước (tổng cộng chi phí) có tính giá thành nửa thành phẩm,
 • Phương pháp tính giá thành phân bước (tổng cộng chi phí) không tính giá thành nửa thành phẩm,
 • Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng và phương pháp liên hợp.

Căn cứ vào đặc điểm sản xuất của doanh nghiệp để lựa chọn phương pháp tính giá thành sản phẩm phù hợp.

Dưới đây Kế Toán Hà Nội xin được trình bày Các phương pháp tính giá thành sản phẩm. Mời các bạn kích vào cụm từ “xem tại đây” màu xanh ở cột “Nội dung, ví dụ cụ thể của PP tính giá thành”, để xem hướng dẫn chi tiết:

STT Đặc điểm sản xuất của doanh nghiệp. Phương pháp tính giá thành. Nội dung, ví dụ cụ thể của PP tính giá thành.
1

Doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất giản đơn, số lượng mặt hàng ít, sản xuất số lượng lớn và chu kỳ sản xuất ngắn.

Bao gồm các DN như: các nhà máy điện, nước, các doanh nghiệp khai thác (quặng, than, gỗ…).

Tính giá thành theo phương pháp giản đơn (trực tiếp).

 

Xem tại đây.
2

Doanh nghiệp mà trong cùng một quá trình sản xuất cùng sử dụng một thứ nguyên liệu và một lượng lao động nhưng thu được đồng thời nhiều sản phẩm khác nhau và chi phí không tập hợp riêng cho từng loại sản phẩm mà được tập hợp chung cho cả quá trình sản xuất.

Các lĩnh vực sản xuất thường áp dụng như: May mặc, hoá chất, cơ khí, chế tạo, điện cơ, chăn nuôi…

 

Tính giá thành theo phương pháp hệ số.

 

Xem tại đây.
3

 Doanh nghiệp mà trong cùng một quá trình sản xuất, sử dụng một thứ nguyên vật liệu, thu được nhóm sản phẩm cùng loại với quy cách (kích cỡ) khác nhau và giữa các loại sản phẩm không có một hệ số quy đổi.

Các lĩnh vực sản xuất thường áp dụng như:

+ Công ty may mặc, sản xuất giày, dép;

+ Doanh nghiệp sản xuất ra các ống nước có quy cách khác nhau;

+ Các công ty dệt kim….

 

Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ.

 

Xem tại đây.
4

Doanh nghiệp trong trường hợp cùng một quy trình công nghệ sản xuất đồng thời với việc sản xuất ra sản phẩm chính còn thu được sản phẩm phụ

­ Sản phẩm được coi là sản phẩm phụ khi đủ các điều kiện sau:

+ Khi nó không phải là mục đích chính của sản xuất

+ Phải có giá trị sử dụng

+ Chiếm tỷ trọng nhỏ so với sản phẩm chính (thường <10% so với sản phẩm chính).

 

Tính giá thành theo phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

 

Xem tại đây
5

Doanh nghiệp có quy trình công nghệ chế biến, sản xuất phức tạp kiểu liên tục.

Bao gồm các DN như:: Doanh nghiệp dệt, cơ khí chế tạo, may mặc, sản xuất nội thất…và  khi Doanh nghiệp nhu cầu bán nữa thành phẩm ra ngoài hoặc có nhu cầu hoạch toán nội bộ cao giữa các giai đoạn công nghệ (bộ phận, phân xưởng) trong Doanh nghiệp đòi hỏi phải xác định giá thành nửa thành phẩm trước khi xác định giá thành thành phẩm.

 

Tính giá thành theo phương pháp phân bước (tổng cộng chi phí) tính giá thành nửa thành phẩm

 

Xem tại đây
6

Doanh nghiệp có quy trình công nghệ chế biến, sản xuất phức tạp kiểu liên tục.

Bao gồm các DN như: Doanh nghiệp dệt, cơ khí chế tạo, may mặc, sản xuất nội thất…và  khi doanh nghiệp không có nhu cầu bán nửa thành phẩm ra ngoài. Doanh nghiệp chỉ cần tính giá thành thành phẩm ở giai đoạn cuối cùng, không cần tính giá thành bán thành phẩm ở từng giai đoạn.

 

Tính giá thành theo phương pháp phân bước (tổng cộng chi phí) không tính giá thành nửa thành phẩm.

 

Xem tại đây.
7

Doanh nghiệp, sản phẩm được sản xuất thường theo quy trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu song song, tổ chức sản xuất đơn chiếc hoặc từng loạt nhỏ, từng loạt vừa theo các đơn đặt hàng.

Bao gồm các DN như: Đóng tàu, sửa chữa….

Tính giá thành theo đơn đặt hàng. Xem tại đây.
8 Phương pháp này được áp dụng trong những doanh nghiệp có tổ chức sản xuất, tính chất quy trình công nghệ và tính chất sản phẩm làm ra đòi hỏi việc tính giá thành phải kết hợp nhiều phương pháp khác nhau.

Bao gồm các DN như: Doanh nghiệp hoá chất, dệt kim, đóng giày…

Trên thực tế, các doanh nghiệp có thể kết hợp các phương pháp giản đơn với phương pháp cộng chi phí, phương pháp cộng chi phí với phương pháp tỉ lệ.

Tính giá thành theo phương pháp pháp liên hợp.

 

Lưu ý: Doanh nghiệp lựa chọn phương pháp tính giá thành nào thì phải áp dụng nhất quán trong một niên độ kế toán.

Kế Toán Hà Nội chúc bạn đọc sức khỏe và lựa chọn được cho doanh nghiệp mình phương pháp tính giá thành phù hợp và thành công.

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Các phương pháp tính giá thành sản phẩm, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính

 

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
 • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
 • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: https://uydanh.vn/       Email: [email protected]
Categories
kế toán

Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán::Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang

Theo quy định, có nhiều phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. Tuy nhiên để lựa chọn được phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang phù hợp với doanh nghiệp ngoài việc kế toán phải nắm rõ được đặc điểm sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp kế toán còn phải hiểu được sản phẩm dở dang là gì?; Có các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang nào?; Nội dung của các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang ra sao? từ đó đưa ra lựa chọn phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang phù hợp cho doanh nghiệp. Để hiểu rõ điều đó mời các bạn theo dõi bài viết sau của Kế Toán Hà Nội.

 

Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
               Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
 • Muốn lựa chọn được phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang phù hợp cho doanh nghiệp, các bạn phải hiểu được sản phẩm dở dang là gì?

 Như chúng ta đã biết giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ được tính theo công thức sau:

 

Do vậy trước khi tính giá thành thì bắt buộc doanh nghiệp phải đánh giá sản phẩm dở dang.

– Sản phẩm dở dang đầu kỳ: Là sản phẩm dở dang cuối kỳ kế toán trước chuyển sang

– Sản phẩm dở dang cuối kỳ: Là những những sản phẩm mà chưa hoàn thành, chưa hoàn thiện đang còn nằm trên quy trình sản xuất. Phải trải qua một hoặc một số công đoạn nữa mới hoàn thành sản phẩm.

 • Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang

Để đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ doanh nghiệp có thể áp dụng một trong các cách sau:

 1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL chính trực tiếp hoặc theo chi phí NVL trực tiếp
 2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng hoàn thành tương đương
 3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức.

Căn cứ vào đặc điểm sản xuất của doanh nghiệp để lựa chọn phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ phù hợp với doanh nghiệp. Để xem nội dung của từng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang, mời các bạn kích vào cụm từ “tại đây” có màu xanh ở cột “nội dung của phương pháp” ở dưới:

STT Đặc điểm sản xuất của doanh nghiệp Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ Nội dung của phương pháp
1 Doanh nghiệp mà chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm (khoảng 65% đến 80% trở lên) Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu Xem tại đây
2 Doanh nghiệp có quy trình sản xuất phức tạp, sản phẩm dở nhiềukhông đều nhau.

 

Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo mức độ hoàn thành tương đương

 

Xem tại đây
3 Doanh nghiệp đã xây dựng được hệ thống định mức chi phí sản xuất hợp lý và ổn định.

 

Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo theo chi phí sản xuất định mức

 

Xem tại đây

Trên đây Kế Toán Hà Nội đã trình bày các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang hiện nay đang áp dụng. Mời các xem xem thêm Các phương pháp tính giá thành sản phẩm tại đây

Kế Toán Hà Nội chúc bạn đọc sức khỏe và thành công!

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính

 

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
 • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
 • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: https://uydanh.vn/       Email: [email protected]
Categories
kế toán

Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương. Đối tượng nào nên áp dụng Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương. Trình tự đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương và ví dụ chi tiết.

Cơ sở SXKD, phải dựa vào đặc điểm SXKD của cơ sở để tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo một trong các cách sau: Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu (chính trực tiếp hoặc trực tiếp); hoặc Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức; hoặc Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng hoàn thành tương đương.

Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương Xem thêm Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL TẠI ĐÂY.

Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương Xem thêm Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức TẠI ĐÂY.

Mời bạn cùng Kế Toán Hà Nội nghiên cứu Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương.

Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương – Đối tượng nào nên áp dụng.

Nếu Cơ sở có quy trình sản xuất phức tạp, sản phẩm dở nhiềukhông đều nhau >>> Thì áp dụng cách đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo mức độ hoàn thành tương đương.

Đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương tính toán phức tạp nhưng chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ được tính tương đối chính xác, phù hợp với nguyên tắc giá gốc trong tính giá vốn sản phẩm sản xuất.

Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương – Trình tự thực hiện.

Trước khi đi vào trình tự thực hiện của Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đươngCác bạn cần nắm được giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ được đánh giá theo phương pháp này bao gồm khoản mục chi phí nào? 

Theo Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương thì >>> Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ = Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ đánh giá theochi phí Nguyên liệu vật liệu trực tiếp cộng (+)  Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ đánh giá theochi phí Nhân công trực tiếp cộng (+)  Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ đánh giá theochi phí sản xuất chung. Cụ thể hóa theo công thức sau: 

Trình tự thực hiện: 

Để đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương chúng ta cần lưu ý những vấn đề sau: 

Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đươngKhi đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí NVL trực tiếp >>> Để đơn giản thì khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (hoặc chi phí NVL nửa thành phẩm của giai đoạn trước) tính cho sản phẩm hoàn thànhsản phẩm dở dang như nhau.

Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương Khi đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo khoản mục chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung >> > thì Chúng ta phải xác định được Số lượng sản phẩm hoàn thành tương đương trong kỳ. Và được xác định theo công thức sau:

 

Mức độ (tỷ lệ) hoàn thành của sản phẩm do cở sở sản xuất tự đánh giá.

 

 • Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí NVL trực tiếp, theo công thức:

 

 • Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí Nhân công trực tiếp, theo công thức sau:

 

 • Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí Sản xuất chung, theo công thức sau:

Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương Đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương – VÍ DỤ mô tả.

Trên đây các bạn đã xem hướng dẫn lý thuyết về cách Đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng Kế Toán Hà Nội nghiên cứu ví dụ sau nhé.

SỐ LIỆU ĐỂ ĐÁNH GIÁ SPDD CUỐI KỲ.

 Tại Công ty TNHH Kế Toán Hà Nội, trong tháng 1/2019 có số liệu sau:

Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đươngĐơn vị tính nghìn đồng.

Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương Giá trị sản phẩm dở dang đầu T1/2019 là: 370,000 nghìn đồng.

Trong đó:

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 220,000 nghìn đồng.
 • Chi phí nhân công trực tiếp:        110,000 nghìn đồng.
 • Chi phí sản xuất chung:                40,000 nghìn đồng.

Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương Chi phí sản xuất phát sinh trong T1/2019 là: 3,300,000 nghìn đồng.

Trong đó:

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 2,000,000 nghìn đồng.
 • Chi phí nhân công trực tiếp:        1,000,000 nghìn đồng.
 • Chi phí sản xuất chung:                 300,000 nghìn đồng.

Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương Kết quả sản xuất cuối T1/2019 như sau:

 • Hoàn thành nhập kho 5,000 sản phẩm.
 • Còn lại 700 sản phẩm dở dang với mức độ (tỷ lệ) hoàn thành của sản phẩm là 50%.

Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương Công ty TNHH Kế Toán Hà Nội đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo mức độ hoàn thành tương đương.

THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ SPDD CUỐI KỲ.

Với số liệu trên, Công ty cổ phần tập đoàn Kế Toán Hà Nội đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo mức độ hoàn thành tương đương, như sau:

a) Tính giá trị sản phẩm dở dang cuối T1/2019 theo chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp là:

= 220,000 nghìn đồng + 2,000,000 nghìn đồng x 700 SP = 272,632 nghìn đồng
5,000 SP + 700 SP

b) Tính số lượng sản phẩm hoàn thành tương đương cuối T1/2019 là:

700 SP (dở) x 50% = 350.000 SP.

c) Tính giá trị sản phẩm dở dang cuối T1/2019 theo chi phí Nhân công trực tiếp là:  

= 110,000 nghìn đồng + 1,000,000 nghìn đồng x 350 SP = 72,617 nghìn đồng.
5,000 SP + 350 SP

d) Tính giá trị sản phẩm dở dang cuối T1/2019 theo chi phí Sản xuất chung là:  

= 40,000 nghìn đồng + 300,000 nghìn đồng x 350 SP = 22,243 nghìn đồng.
5,000 SP + 350 SP

 Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ là: 272,632 + 72,617  + 22,243 = 367,492 nghìn đồng.

Cảm ơn Bạn đã theo dõi bài viết Đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương do Kế Toán Hà Nội trình bày. Nếu bạn tự tin về kiến thức kế toán của mình >>> Xem thêm cách luyện thi để có CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ. Chứng chỉ đại lý thuế giúp bạn nâng cao giá trị bản thân và tăng thu nhập.

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
 • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
 • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: https://uydanh.vn/       Email: [email protected]